NSFLIS Hedmark lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget. Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt via mail.

Onsdag 25. september

Pedagogisk, leder- og fagutviklingsseminar

(med forbehold om endringer)

08.00-09.15

09.15-09.20

09.20-10.05

10.05-10.25

10.25-11.10

11.10-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

Registrering og kaffe

Velkommen

Lead it, Learn it, Live it: Strategies to refocus on the fundementals of nursing care 

Kathleen Vollman, Critical Care Clinical Nurse Specialist, Educator and Consultant.

Pause med besøk i utstillingen

Non-techncal skills i drama pedagogikk og simulering - To internasjonale pedagogiske prosjekter

Mona Ringdal- intensivsykepleier og universitetslektor ved Gøteborgs Universitet

Pause med besøk i utstillingen

Fagutvikling vs daglig drift. System, engasjement og utholdenhet

Rita F Hargott, intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier ved intensivseksjonen, Sykehuset i Vestfold 

Bruk av nettkurs til respiratoropplæring

Mari Oma Ohnstad - intensivsykepleier, stipendiat og høgskole lektor ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Workshop

Går to ganger slik at flest mulig skal få muligheten til å få med seg den

10.25-11.10

11.30-12.15

Creating your bold voice: A comprehensive approach to the art of public speaking

Kathleen Vollman,  Critical Care Clinical Nurse Specialist, Educator and Consultant.

13.00 - 14.00

Minglelunsj i utstillingen

14.00 - 18.00

Generalforsamling

 

Torsdag 26. september

Faglig seminar

(med forbehold om endringar)

08.00-09.00

09.00-09.45

09.45-10.15

10.15-11.00

11.00-11.30

11.30-12.10

12.10-12.30

12.30-12.40

12.40-13.40

13.40-14.10

14.10-14.40

14.40-15.10

15.10-15.40

15.40-16.25

Registrering

Velkommen

Forsvarlighet – om faglig kompetent og omsorgsfull sykepleie

Øyvind Nordbø, seniorrådgiver i Fag- og helsepolitisk avdeling, NSF

Kvalitet og pasientsikkerhet. Har vi utfordringer i intensivsykepleien?

Dag-Gunnar Stubberud – intensivsykepleier, førstelektor i intensivsykepleier ved OsloMet

Pause med besøk i utstillingen

Sepsis – diagnostikk og behandling – a never ending story

Bror Johnstad – overlege og avdelingssjef for akuttklinikken ved Sykehuset Innlandet, Hamar-Elverum

Hva er god kvalitet i intensivsykepleierens vurderinger av hemodynamikk?

Haakon Hovde og Liv Anita D. Hoel - intensivsykepleiere ved Sykehuset i Vestfold

Inspira- et fagfellevurdert tidsskrift

Ann-Chatrin Leonardsen, redaktør og anestesisykepleier

Lunsj

Vold trusler og sikkerhet i intensivavdelinger

Frode Johansen – sykepleier, master i psykisk helse og rus

Krav til helsepersonell for å få kvalitet i vurderingene ved tvangsbehandling i somatikken

Gudleik Leir – overlege og advokat

Pause med besøk i utstillingen

Intensivsykepleier: opplevelsen av å være intensivpasient

Kristin Kolloen - intensivsykepleier

Etiske dilemmaer knyttet til økte forventninger, tidsklemme og begrensede ressurser

Trond Markestad – professor Universitetet i Bergen, barnelege

Fredag 27. september

Faglig seminar

(med forbehold om endringar)

08.30-09.00

Registrering

Parallell 1

09.00-09.15

Gi intensivpasienten en stemme med Above Cuff Vocalization (ACV) –minimetodevurdering

Antonija Petosic, Cecilie Bræin Nilsen, Helene Berntzen – Intensivsykepleiere ved akuttklinikken Oslo universitetssykehus

09.15-09.30

Mobil intensivsykepleier – Erfaringer etter 4 år på medisinsk intensiv

Liv Kristin Berg og Marianne Bakken, intensivsykepleier, Med.intensiv, OUS Ullevål

09.30-09.45

Nyansatt og sykepleier i spesialutdanning- Erfaringer fra nyansatte og praksisveiledere i Trainee 2.0 prosjektet

Siv K. Stafseth – m.fl
Postop. og int.avd. Oslo universitetssykehus og Lovisenberg diakonale Høgskole

09.45-10.00

Actilyse ved hjerneslag – Less is more

Hall Schartum-Hansen - Overlege medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet HF Hamar

10.00-10.15

Akutt ischemisk hjerneslag hos barn

Ingrid Glorvigen - LIS-lege barne og ungdomsavdelingen, Sykehuset Innlandet HF

10.15-10.30

Obstipasjon hos intensivpasienten

Maria Ingrid Bianca Klette og Mathilde Elsa Christensen – intensivsykepleiere, Stavanger Universitetssykehus

Parallell 2

09.00-09.15

Pasienters opplevelse av maskebehandling ved akutt kols forverring

Marit Bue, intensivsykepleier Sykehuset Innlandet HF

09.15-09.30

Sykepleieres fremgangsfortelling- analyse av dagbøker skrevet til pasienter på intensivavdeling

Lisa Maria Högvall – intensivsykepleier ved nevrointensiv, Oslo Universitetssykehus

09.30-09.45

Pårørendes tilfredshet med intensivoppholdet

Hilde H.Bakke, Randi O. Haave og Agneta Schröder – intensivsykepleiere intensivavdelingen, Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik og NTNU Gjøvik

09.45-10.00

Videreføring av informasjon relatert til intensivpasienters pårørende- en hviskelek og et dokumentasjonsdilemma

Anne Mette Nygaard – Intensivsykepleier og PhD-stipendiat Univ. I Tromsø

10.00-10.30

Fysioterapi på intensivavdelingen

Marit Næsheim - Spesialfysioterapeut med klinisk master i hjerte og lungefysioterapi, Sykehuset Innlandet HF Hamar 

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

Pause med besøk i utstillingen

Stabilisering av akutt syke barn før transport 

Line Kathrine Lund – overlege barneavdeling ved Sykehuset Innlandet, Elverum

Bruk av VR-teknologi på pasienter etter kirurgi

Hege Skavern – intensivsykepleier, høgskolelektor i intensivsykepleie ved Høgskolen i Innlandet

12.00-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.15

14.15-14.45

14.45-15.15

15.15-15.30

Lunsj

Hvordan kan intensivsykepleiere bidra til at pasienter får det bedre både under og etter intensivoppholdet?

– Med fokus på Post-Intensive Care Sydrome (PICS)

Brita Fosser Olsen – intensivsykepleier og forskningssykepleier ved Sykehuset Østfold

Betydningen av sedasjon og smertelindring på intensivavdelingen, nye trender

Audun Stubhaug – professor anestesiologi UiO, avdelingsleder avdeling for smertebehandling  ved Oslo Universitetssykehus

Pause med besøk i utstillingen

Om den nyopprettede Undersøkelseskommisjonen for Helse- og Omsorgstjenesten og «Menneskelig feil- en analytisk blindvei»

Dag Erik Lutnæs – Intensivsykepleier og Seniorrådgiver i Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Å gjøre feil – et viktig tema for helsearbeidere

Fredrik Bendiksen – idrettslege

Avslutning