Dere er alle hjertelig velkomne til å delta alle dager!

Mandag 8 november

Med forbehold om endringer

8.00 - 9.00

Registrering og kaffe

Pedagogisk seminar

9.00 - 9.45

Intensivstudenters erfaringer med studiet.

Marte-Marie Wallander Karlsen , intensivsykepleier ved Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus og,studieleder  ved master og videreutdanning ved Lovisenberg Diakonal Høyskole

Michael Mortensen, intensivsykepleier, PhD student ved Høgskulen på Vestlandet

9.45 - 10.15

Pause og utstillerbesøk

10.15 - 11.00

Teknologi og innovasjon i helseforskning

Athar Ali Tajik. Kardiolog og Medisinsk fagdirektør i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgtjenesten

11.00 - 11.45

Forskning på akutt kritisk syke

Hilde Wøien. PhD, MNSc,
Generell intensiv 1, RH, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus

11.45-12.15

Pause og utstillerbesøk

Leder- og fagutviklingsseminar

9.00 - 9.45

Ledererfaringer ved krisebemanning

Sylvi Vullum, Seksjonsleder ved intensivavdelingen ved Akershus Universitetssykehus

9.45 - 10.15

Pause og utstillerbesøk

10.15 - 11.00

REG-SIM Simuleringssamarbeid i HelseVest

Une Elisabeth Stømer, intensivsykepleier og UiS koordinator ved Safer 

Helsepersonells erfaringer med COVID-19 pasienter på intensivavdelinger i Norge.

11.00 - 11.45

Siv K Stafseth, Fagutviklingssykepleier, PhD ved Akuttklinikken Oslo Universitetssykehuset og Førsteamanuensis LDH.

Irene Lie, intensivsykepleier, PhD, Leder ved  Senter for Pasientnær Hjerte og Lungeforskning, Hjerte-, Lunge- og karklinikken, OUS og Førsteamanuesis NTNU Gjøvik

11.45 - 12.15

Pause og utstillerbesøk

Felles

Hvordan har arbeidet med rethos 3 vært. Hvilke vurderinger ligger bak de nye retningslinjene?

12.15 - 13.00

Martin Lieungh, Intensivsykepleier, Leder for programmgruppen for intensivsykepleierutdanningen, Rethos 3 og fagkoordinator Nye OUS, Oslo Universitetssykehus

13.00 - 14.00

Lunsj og utstillerbesøk

Generalforsamling kl 14-18

Tirsdag 9 november

Med forbehold om endringer

8.00 - 9.00

Registrering og kaffe

Velkommen

09.00 - 9.45

Nytt liv - Muligheter og utfordringer

09.45 - 10.30

Kristin Wisløff Aase, Overlege ved avdeling for Anestesiologi OUS, Rikshospitalet 

10.30 - 11.15

Pause og utstillerbesøk

11.15 - 12.00

Kardiogent sjokk – er det håp for bedre overlevelse?  

Bjørn Bendz, Kardiolog og klinikksjef i Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS

12.00 - 12.30

Hjertetransplantasjon - Nytt liv, nye muligheter

Gro Sørensen, Intensivsykepleier/VAD koordinator ved Thoraxkirurgisk intensivavdeling OUS, Rikshospitalet 

12.30 -12.35

Presentasjon av Stiftelsen Organdonasjons Fond til fagutvikling

12.35 -14.00

Lunsj og utstillerbesøk

14.00 - 14.30

CO-forgiftninger og grottefesten i Oslo

Emilie Sveinang Hemma, Lege i spesialisering ved Akuttmedisinsk avdeling/ CBRNE senteret OUS, Ullevål 

14.30 - 14.45

Pause og utstillerbesøk

14.45 - 15.15

Psykososial støtte til helsepersonell under covid-pandemien

Bente Baklund, Spesialsykepleier ved Lovisenberg Lindring og Livshjelp/ Lovisenberg Diakonale sykehus

15.15 - 15.45

Senskader hos intensivpasienter - innlagt på grunn av COVID-19

Kristin Hofsø, Intensivsykepleier ved Generell intensiv 1 OUS, Rikshospitalet/ Førsteamanuensis Lovisenberg diakonale høgskole

Onsdag 10 november

Med forbehold om endringer

8.00 - 9.00

Registrering og kaffe

Frie foredrag 09.00- 10.30

Parallell 1.  Frie foredrag

09.00 - 09.15

Symptomer og erfaringer hos pasienter innlagt på intensivavdeling etter selvmords-forsøk- presentasjon av et prosjekt

Aina Evensen Helme, intensivsykepleier/ PhD-stipendiat, Oslo universitetssykehus

09.15 - 09.30

Kvalitetssikring og forbedring av behandlingsforløpet til den postoperative pasient fra anestesi- til postoperativ avdeling ved innføring av ankomststatus 

Tonje Meling og Marit Nester, intensivsykepleiere, Stavanger universitetssykehus

09.30 - 09.45

Komplikasjoner på intensiv: et pågående kvalitetsforbedringsprosjekt

Eivind A- Sjursæther, nasjonal registerkoordinator og intensivsykepleier, Norsk intensiv- og pandemiregister

09.45 - 10.00

Bruk av Facebook-grupper som tiltak for å forbedre etterlevelse av internasjonale retningslinjer i intensivavdeling

Antonija Petosic, intensivsykepleier/ PhD-stipendiat, Oslo universitetssykehus

10.00 - 10.15

cDCD (Donasjon etter hjertestans), praktisk utførelse 

Donorsykepleier/intensivsykepleier, Oslo universitetssykehus

10.15 - 10.30

Tid til spørsmål og diskusjon

Parallell 2. Frie foredrag

09.00 - 09.15

Skjulte kommunikasjonsutfordringer i intensivavdelingen

Ragnhild Nyhagen, intensiv-sykepleier/PhD-stipendiat, Oslo universitets-sykehus

09.15 - 09.30

Foreldre til ungdom med Fontan sirkulasjon proxy-rapporterer helserelatert livskvalitet lavere enn Fontan ungdommen selv-rapporterer

Gøril Olsen og Inger Bygland Grosch, intensivsykepleiere, Oslo universitets-sykehus

09.30 - 09.45

Foreldres tilfredshet i en barneintensiv-avdeling 

Stina Ingrid Engström Heimdahl, intensivsykepleier, Oslo universitetssykehus

09.45 - 10.00

Oppmerksom, aktiv og tolerant - intensivsykepleierens interaksjon med intensivpasientens pårørende

Anne Mette Nygaard, intensivsykepleier/PhD-stipendiat, Høgskolen i Østfold

10.00 - 10.15

Terapeutisk hypotermibehandling av nyfødte og bruk av N-PASS

Julie Dahle, spes. sykepleier til barn, Oslo universitetssykehus

10.15 - 10.30

Tid til spørsmål og diskusjon

10.30 - 11.00

Pause og utstillerbesøk

Parallell 1.

11.00 - 11.45

Behandling av traumepasienten 

Pål Aksel Næss/ Tina Gaarder Overleger/professorer ved avdeling for traumatologi, Akuttklinikken OUS, Ullevål

11.45 - 12.15

Fra nattevakt i hvitt til pårørenderom i frykt 

Tove Halsos Klinkenberg, Intensivsykepleier ved PO/Intensiv, Diakonhjemmet sykehus

12.15 - 13.30

Lunsj og utstillerbesøk

13.30 - 14.15

Nye perspektiver i samhandling med våkne intensivpasienter-muligheter og utfordringer

Marte-Marie Wallander Karlsen, Intensivsykepleier ved Generell intensiv 1, OUS, Rikshospitalet/ Studieleder og førsteamanuensis Lovisenberg Diakonale Høgskole

Parallell 2.  Barn

11.00 - 11.45

Små barn på respirator – vurdering og behandling

Guro Grindheim, Overlege ved avdeling for Anestesiologi OUS, Rikshospitalet

11.45 - 12.30

Smertelindring av barn på intensiv – vurdering og behandling

Anne Cecilie Strand Intensivsykepleier/ klinisk spesialist ved Barneintensiv OUS, Rikshospitalet

12.30 - 13.30

Lunsj og utstillerbesøk

13.30 - 14.15

Medfødt hjertefeil i Norge. Erfaringer fra de siste 40 år

Britt Fredriksen Intensivsykepleier/HVHS-koordinator ved Thoraxkirurgisk intensivavdeling OUS, Rikshospitalet

Felles

14.15 - 14.45

Pause

14.45 - 15.15

Avslutningsforelesning

Espen Rostrup Nakstad, Assisterende direktør i Helsedirektoratet

15.15 - 15.30

Avslutning